Välkommen till Bostadsrättsföreningen BRF Edsvikens Torg

Här kan du läsa lite om hur det fungerar att bo i BRF Edsvikens Torg. Har du frågor om ditt boende är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Stadgar

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bestämmelserna för vår BRF och för alla som är medlemmar finns i länka till stadgarna

Styrelsen

Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsstämma. 

Protokoll 

Protokoll från föreningsstämmor ska enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar, men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt av behörig installatör. Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka.

Tips för att undvika fuktskador

Att vädra i ett nybyggt hus är extra viktigt, då den fukt som finns måste få tillfälle att försvinna. Vädra därför mer än normalt under de första månaderna.

Tänk också på att trä är känsligt för växlingar mellan torr och fuktig luft. I ett rum med hög luftfuktighet suger trämöbler åt sig fukt och skador kan uppstå om man inte är försiktig vid placeringen av möblerna. Ställ trämöblerna glest och en bit från ytterväggarna, så att luften kan cirkulera fritt runt dem. På så sätt undviks skador på både möbler och vägg.

Trägolven lever med årstiderna

Även ett trägolv påverkas av luftfuktigheten. Under vintern kan golvet både krympa och kupa sig på grund av att det råder en låg relativ luftfuktighet inomhus. Under sommaren ökar den relativa luftfuktigheten och träet utvidgar sig igen. Med rätt underhåll har trägolv en mycket lång livslängd.

Skötselanvisningarna viktiga för hållbarheten

Till alla material och produkter följer skötsel eller bruksanvisningar. I dessa finns information som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in.

Barnsäkerhetsspärrar

Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda bostäder och krävs för godkännande vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa, kan du enkelt montera bort och spara dem för eventuellt framtida behov.

Hemförsäkring

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, bör du göra det. Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

Eftersom bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet är vissa skadehändelser som en bostadsrättsinnehavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

För att erbjuda bostadsrättsinnehavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

  • Den egendom bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
  • Fast inredning som ägs av bostadsrättsinnehavaren.

Gemensamma utrymmen

I ett bostadsrättsområde finns det gott om gemensamma utrymmen. I allt från trappor och entréer, eventuella garage, cykelrum och särskilda gemensamhetslokaler, delas utrymmet med andra. Det innebär naturligtvis att hänsyn måste tas så att alla verkligen kan använda dem. Vi hoppas att de lokaler som finns ska vara en tillgång för dig i ditt boende.

Barnvagns- & rullstolsrum

Kombinerade barnvagns- och rullstolsrum finns i entréplan vid hus 1, 2, 5 och 6 samt vid källarplan vid hus 3.

Med entréer och gångvägar som är fria från pulkor, skidor och andra skrymmande föremål, underlättas framkomligheten för städpersonal, samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka.

Nycklar och post

Till bostaden ingår tre bostadsnycklar, fyra nyckelbrickor och postboxnyckel. Kontakta fastighetsskötaren vid beställning av extra bostadsnyckel.

Tidningshållare

Om du prenumererar på en morgontidning levereras den till tidningshållaren utanför din dörr. Är du bortrest bör du avbeställa tidningen eller be din granne ta hand om den.

Posthantering

Posten levereras till din postbox i respektive entré.

El, värme och vatten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör.

Hushållsel

Bostadens el-central är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut, ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I el-centralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

Uppvärmning

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Det är viktigt att termostaten inte täcks över. Känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan då inte läsa av rätt temperatur. Om det finns avstängningsventiler på rör fram till radiatorer i lägenheten får dessa under inga omständigheter stängas. Då finns risk för att systemet fryser sönder när det är mycket kallt ute. Badrummen är utrustade med eldriven komfortvärme som regleras med en termostat placerad på vägg.

Vatten

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller bakom en lucka i väggen. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vattnet om olyckan är framme. OBS! Om vatten börjar tränga fram ur läckageindikeringsröret i badrummet – kontakta fastighetsskötaren omedelbart.

Ventilation

Ventilationssystemet i bostaden fungerar i princip så att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum, wc och kök. Ersättningsluft förs in i bostaden via tilluftsdon placerade på vägg nära tak i sovrum, vardagsrum etc.

Värmeväxlare (FTX)

En värmeväxlare är placerad bakom en högskåpslucka i köket. Värmeväxlaren utnyttjar värmen i frånluften för att förvärma tilluften vilket leder till lägre energikostnader. I värmeväxlaren finns filter som renar tilluften. BRF-innehavaren ansvarar för byte av filtren. Som bostadsrättshavare ska du inte på egen hand göra några ändringar av inställningarna på värmeväxlaren. Eventuella justeringar ska görs av behörig personal. 

Matlagning

Fettfiltret ovanför spishällen måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. Se skötselråd spisfläkt.

Kondens på energifönster

Fönster med god isoleringsförmåga kan efter klara nätter få kondens på utsidan. Orsaken är att glasets utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma sätt som rutorna på en bil kan få rimfrost. Kondensen brukar begränsas till fönstrets nederkant och bara uppträda under tidiga morgontimmar, framförallt under senhösten. Sådan kondens är ofarlig och ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar snarare att det fungerar. Kondensen brukar försvinna under senare morgontimmarna så snart uteluften blir varmare.

Parkering

Föreningen disponerar över totalt 32 p-platser. Dessa hör inte till lägenheten utan hyrs separat av bostadsrättsföreningen som man tecknar ett hyresavtal med.

Kontakta styrelsen i Brf Edsvikens Torg för information om kostnad, kölista med mera.

 Ljudnivå

Vill du lyssna på grannens radio och TV? Nej, naturligtvis inte, och grannen vill säkert inte lyssna på dig. Dämpa därför ljudet framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannens trivsel om du spelar piano eller andra instrument. För ”den tysta grannsämjans skull” bör du undvika att tappa upp vatten nattetid.

Levande balkong

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tala med din styrelse som kan ge dig råd och anvisningar. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen men däremot inte piska eller skaka mattor. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka eller grilla på balkongen eller uteplatsen eftersom röken kan sugas in i ovanförliggande lägenhet.

Markiser

För att bibehålla ett enhetligt intryck av bostadsområdet skall markiser se lika ut. Kontakta styrelsen för mer information och godkännande innan montering.

Skärmväggar, uteplatser, staket etc.

Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg eller liknande får inte ske utan styrelsens godkännande.

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp utan styrelsens godkännande.

Till alla material och produkter följer skötsel eller bruksanvisningar. I dessa finns information som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in. Dessa dokument hittar du under fliken Lägenhetspärm.

En bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till medlemskap och andel i bostadsrättsförening. Den representerar ett värde och kan säljas och köpas. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren.

Bostadsrätten bär en andel i föreningen d.v.s. en del av föreningens totala förmögenhet. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ska upplåta lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen är föreningens verkställande organ. Stadgarna styr verksamheten. Bostadsrätt bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Föreningen ska inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar endast sin andel av föreningens kostnader.

Bostadsrättsinnehavarna är andelsägare och medlemmar i den förening som äger huset. Bostadsrättsinnehavarna kan bara sägas upp vid grova kontraktsbrott, grund för sådan förverkan kan t.ex. vara utebliven avgiftsbetalning, otillåten andrahandsuthyrning, störningar etc (Ref. Bostadsrätt Juristförlaget).

Alla medlemmar ska och kan påverka sin boendemiljö. Genom medlemmarnas medverkan i föreningsarbetet kan kostnaderna hållas nere vilket på sikt leder till att vi slipper höja månadsavgifterna. Så det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken.

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens fastighet. Genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du och dina grannar över era bostäder.

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väggar. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

 

Små råd för ökad grannsämja

Vissa regler behövs i ett bostadsområde, där många ska leva och samsas. Tycker du att regler är ett tråkigt ord, så byt ut det mot trivselråd, för meningen med dem är att vi alla ska trivas tillsammans. Tillsammans ökar vi trivseln i området. I en bostadsrätt bor vi i en gemenskap kring ägande, förvaltning av yttre och inre boendemiljö samt det egna boendet, varje bostadsrättsinnehavare ansvarar därmed för sin lägenhet. Det är viktigt att vi tillsammans skapar trivsel i vårt bostadsområde.
För skötsel, installation, säkerhet m.m. se föreningen hemsida eller respektive lägenhetspärm.

Ljudnivå

Vill Du lyssna på grannens radio och TV? Nej, naturligtvis inte och grannen vill säkert inte lyssna på Dig. Dämpa därför ljudet framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannens trivsel om Du spelar piano eller andra instrument. För ”den tysta grannsämjans skull” bör du undvika att tappa upp vatten nattetid. Allt onödigt lägenhetsbuller bör undvikas för att inte störa närmaste granne. Ta gärna kontakt med er granne vid fester, musik och inre byggarbeten. Slagborrning och tvättmaskin/torktumlig bör ske endast mellan kl.09-22.

Korn åt små fåglar?

Var vänlig och lägg inte ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterbleck. Fåglarna är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar också mat, som sedan lockar råttor och möss till huset. Matning av fåglar får endast ske på av styrelsen anvisad gemensam plats.
Vid observation av skadedjur i området så kontakta styrelsen. För att undvika skadedjur får matning av fåglar inte ske från husen.

Husdjur

Innehavare av husdjur skall övervaka att dessa inte stör eller förorenar och inte heller rastas eller kopplas på föreningens områden runt husen. Om olyckan skulle vara framme, plocka upp spillningen. Hundar och katter skall inte springa lösa inom föreningens område.

Levande balkong

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tala med styrelsen som kan ge Dig råd och anvisningar. Vill Du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen men däremot inte piska eller skaka mattor. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på Din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i ovanförliggande lägenhet. Endast vädring av textilier, mattor och kläder får ske från balkong. Blomlådor placeras på insidan av balkongen.

Grillning

Att grilla med öppen eld eller gas är, av brandsäkerhetsskäl, inte tillåtet på balkongen. Vill Du använda en mindre elgrill på balkongen bör du inhämta tillåtelse från dina grannar ovanpå.
Grillning tillåts annars endast på anvisad plats. Släckningsutrustning ska alltid finnas tillhands och glödrester ska förvaras under uppsikt.

Markiser

För att bibehålla ett enhetligt intryck av bostadsområdet skall markiser se lika ut. Kontakta styrelsen för mer information och godkännande. Notera att fasadmaterialet inte alltid medger att markis kan monteras.

Parasoll får inte användas på balkong. Fasta markiser/persienner rekommenderas, installation ska ske av fackman för att förhindra olyckor.

Persienner

Välj vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. De flesta fönstren i din bostad medger  mellanglaspersienner. Vid fasta fönster måste man dock välja persienner som monteras på insidan. Anlita fackman för montage av persienner.

Skärmväggar, uteplatser, staket etc.

Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg etc får inte ske utan styrelsens godkännande.

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp utan styrelsens skriftliga godkännande.

Säkerhet

Brandsäkerheten kräver fria utrymningsvägar och det är förbjudet att förvara saker (barnvagnar, leksaker, cyklar, etc) i trapphuset eller på andra fria ytor. Barnvagnar och cyklar förvaras i särskilda rum samt vid cykelställ. Mopeder ska stå uppställda vid cykelställ pga brandrisk.
Se till att dörrar till vind, källare, förråd, cykelrum, återvinningsrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta efter in- eller utpassage. Lämna inte ut portkoder till obehöriga.
Var uppmärksam på skadegörelse. Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.
Upptäcks fel eller skada ska anmälan ske till styrelsen.
Fyrverkeripjäser får absolut inte avskjutas från eller mot balkong.

Allmänt

Nedskräpning får inte förkomma i området utan alla ansvar för att plocka upp efter sig.
Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus.
Skrotcyklar, cyklar som är trasiga och ej funktionsdugliga får inte förvaras i cykelrummen.
Rökning ute får endast ske utanför och i anslutning till entréer, detta pga att undertryck råder i lägenheterna så att rök lätt dras in från t.ex. balkong till grannlägenheter, se även rubriken levande balkong.
Spiller du i trappan eller i hissen skall du torka upp efter dig! Använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig! Vid skador på gemensamma målade ytor ska anmälan ske till styrelsen.