Andrahandsuthyrning

För tillstånd för uthyrning av lägenhet i andra hand, var god kontakta styrelsen.

Bredband & telefoni

Våra hus är anslutna till Ownit bredband och TV, där bostadsrättsföreningen tillhandahåller 1000/1000 mbps internet samt ett bas TV utbud. Även fast telefoni tillhandahålls via Ownit.

Ditt internet administrerar du själv på www.ownit.se och vid supportärenden kontaktar du Ownits kundtjänst 08-525 07 300 eller maila support@ownit.se

Extranyckel

Till bostaden ingår tre bostadsnycklar och postboxnyckel.

Nyckelbeställning
Av säkerhetsskäl måste nyckelbeställning först göras via mail till:

info@brfedsvikenstorg.se

Uppge:
Namn
Adress
Lägenhetsnummer
Telefon

Bifoga också bild av Nyckeln (med nummer)

Nyckelansvarig gör sedan en grundbeställning till Byggbeslag Lås & Säkerhet i Kista. När beställningen är genomförd kan du hämta nyckeln i Butiken i Kista enligt nedan.

BUTIK 

Viderögatan 3

AB Byggbeslag Lås & Säkerhet

Tidigare Bysmeden Lås AB)

Viderögatan 3

Telefon: 010-176 88 93

butik.kista@byggbeslag.se

Öppet måndag till fredag 8–15
Telefontider butik mån–tors 7–16, fred 7-15

Lunchstängt 12–13 (Dag före röd dag 8–12)

Medtag:

1 Senaste avi

2 Legitimation

3 Nyckel

4 Betalkort

 

Månadsavgift

Om avier för din månadsavgift inte stämmer eller förkommit, kontakta Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, 08-544 109 70 eller info@obfab.se, se även http://www.obfab.se

Parkering

För att hyra parkeringsplats kontakta SBC.

Garageritning

Garageritning-_Edvikens-Torg
Sophantering

I föreningens soprum i gårdshuset kan tre olika fraktioner lämnas: hushållsavfall och matavfall samt mindre elavfall som ryms i behållarna.

Sollentuna Energi hämtar elavfallet kostnadsfritt medan hushålls- och matavfallet kostar tre kronor per kilo (mars 2014). Det är därför viktigt att alla hjälps åt att lämna övrigt avfall på de återvinningsstationer som finns i närområdet. Den närmsta ligger i korsningen Hedvigsdalsvägen/Skogstorpsvägen, där man kan lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar. Var övrigt avfall kan lämnas framgår på Sollentuna Energis hemsida. Där finns även bra information om hur man sorterar sitt avfall i olika fraktioner.

Matavfall ska läggas i avsedd papperspåse. Ett mindre lager med påsar finns i soprummet. Nya påsar beställer man via Sollentuna Energi.

Reparationer & underhåll

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar.

Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Försäkringar

Föreningen är försäkrad i Brandkontoret

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand. Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din egen egendom. Du skall alltså teckna en egen hemförsäkring med ”bostadsrättstillägg”. Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar.

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, till exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring. I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter bostädernas insatser/andelstal. Från April 2021 ingår bredband, visst TV utbud samt grundavgift telefon i avgiften Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris!

Kan jag överlåta min bostadsrätt?

Du kan när som helst sälja din bostad till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. En kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Hur kan jag påverka mitt boende?

Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år (räkenskapsår finns angivet i stadgarna och på registreringsbeviset). Vid detta tillfälle samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning – ”ge styrelsen ansvarsfrihet”.

Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan denna äger rum. Meddelande om datum för stämman kommer att skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och revisorer för det kommande året (se stadgar).

En extra föreningsstämma kan också förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extra stämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman utlysts.