Att bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd, förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

Trygghet i boendet

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens fastighet. Genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du och dina grannar över era bostäder.

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väggar. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

Protokoll 

Protokoll från föreningsstämmor ska enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar, men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

 

Besiktning och säkerhet

Slutbesiktning av bostaden görs före tillträdet och inflyttningen. Den utförs av en opartisk besiktningsman. En efterbesiktning brukar också ske innan inflyttning. Den är till för att kontrollera att eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har rättats till.

För entreprenaden gäller en garanti under fem år. Efter två år utförs en garantibesiktning. Fel som noteras vid garantibesiktningen åtgärdas av entreprenörerna.

Försäkringar som ingår i köpet

Under produktionsskedet gäller en färdigställandeförsäkring utställd av en extern försäkringsgivare, exempelvis Gar-Bo Försäkrings AB eller Försäkrings AB Bostadsgaranti. Försäkringen gäller om entreprenören skulle gå i konkurs och därmed inte kan färdigställa uppförandet av husen och innebär att försäkringsgivaren bygger färdigt och tar merkostnaden. Vidare tecknas för föreningens fastighet en byggfelsförsäkring som gäller från godkänd slutbesiktning och tio år framåt. Försäkringen tecknas hos någon av de ovan nämnda försäkringsgivarna. För försäkringen gäller en engångspremie som ingår i köpesumman.

Byggfelsförsäkringen ger skydd mot eventuella fel som framträder efter garantitiden. Den ”följer huset” och gäller därmed gentemot ny ägare efter försäljning. Byggfelsförsäkringen omfattar:

  • Fel i konstruktionen, utförande eller material på försäkrad egendom.
  • Skada på försäkrad egendom orsakad av sådana fel.
  • För försäkringen gäller en självrisk vid varje skada.

Mer information hittas på www.gar-bo.se

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt av behörig installatör. Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka.

Tips för att undvika fuktskador

Att vädra i ett nybyggt hus är extra viktigt, då den fukt som finns måste få tillfälle att försvinna. Vädra därför mer än normalt under de första månaderna.

Tänk också på att trä är känsligt för växlingar mellan torr och fuktig luft. I ett rum med hög luftfuktighet suger trämöbler åt sig fukt och skador kan uppstå om man inte är försiktig vid placeringen av möblerna. Ställ trämöblerna glest och en bit från ytterväggarna, så att luften kan cirkulera fritt runt dem. På så sätt undviks skador på både möbler och vägg.

Trägolven lever med årstiderna

Även ett trägolv påverkas av luftfuktigheten. Under vintern kan golvet både krympa och kupa sig på grund av att det råder en låg relativ luftfuktighet inomhus. Under sommaren ökar den relativa luftfuktigheten och träet utvidgar sig igen. Med rätt underhåll har trägolv en mycket lång livslängd.

Skötselanvisningarna viktiga för hållbarheten

Till alla material och produkter följer skötsel eller bruksanvisningar. I dessa finns information som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in.

Barnsäkerhetsspärrar

Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda bostäder och krävs för godkännande vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa, kan du enkelt montera bort och spara dem för eventuellt framtida behov.

Hemförsäkring

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, bör du göra det. Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

Eftersom bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet är vissa skadehändelser som en bostadsrättsinnehavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

För att erbjuda bostadsrättsinnehavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

  • Den egendom bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
  • Fast inredning som ägs av bostadsrättsinnehavaren.

Gemensamma utrymmen

I ett bostadsrättsområde finns det gott om gemensamma utrymmen. I allt från trappor och entréer, eventuella garage, cykelrum och särskilda gemensamhetslokaler, delas utrymmet med andra. Det innebär naturligtvis att hänsyn måste tas så att alla verkligen kan använda dem. Vi hoppas att de lokaler som finns ska vara en tillgång för dig i ditt boende.

Barnvagns- & rullstolsrum

Kombinerade barnvagns- och rullstolsrum finns i entréplan vid hus 1, 2, 5 och 6 samt vid källarplan vid hus 3.

Med entréer och gångvägar som är fria från pulkor, skidor och andra skrymmande föremål, underlättas framkomligheten för städpersonal, samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka.

 

Nycklar och post

Till bostaden ingår tre bostadsnycklar, fyra nyckelbrickor och postboxnyckel. Kontakta fastighetsskötaren vid beställning av extra bostadsnyckel.

Tidningshållare

Om du prenumererar på en morgontidning levereras den till tidningshållaren utanför din dörr. Är du bortrest bör du avbeställa tidningen eller be din granne ta hand om den.

Posthantering

Posten levereras till din postbox i respektive entré.

El, värme och vatten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör.

Hushållsel

Bostadens el-central är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut, ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I el-centralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

Uppvärmning

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Det är viktigt att termostaten inte täcks över. Känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan då inte läsa av rätt temperatur. Om det finns avstängningsventiler på rör fram till radiatorer i lägenheten får dessa under inga omständigheter stängas. Då finns risk för att systemet fryser sönder när det är mycket kallt ute. Badrummen är utrustade med eldriven komfortvärme som regleras med en termostat placerad på vägg.

Vatten

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller bakom en lucka i väggen. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vattnet om olyckan är framme. OBS! Om vatten börjar tränga fram ur läckageindikeringsröret i badrummet – kontakta fastighetsskötaren omedelbart.

Ventilation

Ventilationssystemet i bostaden fungerar i princip så att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum, wc och kök. Ersättningsluft förs in i bostaden via tilluftsdon placerade på vägg nära tak i sovrum, vardagsrum etc.

Värmeväxlare

En värmeväxlare är placerad bakom en högskåpslucka i köket. Värmeväxlaren utnyttjar värmen i frånluften för att förvärma tilluften vilket leder till lägre energikostnader. I värmeväxlaren finns filter som renar tilluften. Brf-styrelsen ansvarar för byte av filtren. Som bostadsrättshavare ska du inte på egen hand göra några ändringar av inställningarna på värmeväxlaren. Eventuella justeringar ska görs av behörig personal. 

Matlagning

Fettfiltret ovanför spishällen måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. Se skötselråd spisfläkt.

Kondens på energifönster

Fönster med god isoleringsförmåga kan efter klara nätter få kondens på utsidan. Orsaken är att glasets utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma sätt som rutorna på en bil kan få rimfrost. Kondensen brukar begränsas till fönstrets nederkant och bara uppträda under tidiga morgontimmar, framförallt under senhösten. Sådan kondens är ofarlig och ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar snarare att det fungerar. Kondensen brukar försvinna under senare morgontimmarna så snart uteluften blir varmare.

Parkering

Föreningen disponerar över totalt 32 p-platser. Dessa hör inte till lägenheten utan hyrs separat av bostadsrättsföreningen som man tecknar ett hyresavtal med.

Kontakta styrelsen i Brf Edsvikens Torg för information om kostnad, kölista med mera.

 Ljudnivå

Vill du lyssna på grannens radio och TV? Nej, naturligtvis inte, och grannen vill säkert inte lyssna på dig. Dämpa därför ljudet framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannens trivsel om du spelar piano eller andra instrument. För ”den tysta grannsämjans skull” bör du undvika att tappa upp vatten nattetid.

Levande balkong

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tala med din styrelse som kan ge dig råd och anvisningar. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen men däremot inte piska eller skaka mattor. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka eller grilla på balkongen eller uteplatsen eftersom röken kan sugas in i ovanförliggande lägenhet.

Markiser

För att bibehålla ett enhetligt intryck av bostadsområdet skall markiser se lika ut. Kontakta styrelsen för mer information och godkännande innan montering.

Skärmväggar, uteplatser, staket etc.

Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg eller liknande får inte ske utan styrelsens godkännande.

 

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp utan styrelsens godkännande.